Poradenství k realizaci dotačních a grantových projektů

Zahrnuje poradenství (metodické vedení) související s realizací samotného projektu v rámci vybraného dotačního programu. Součástí jsou zejména konzultace k povinnostem příjemcem dotace vyplývajícím z Podmínek poskytnutí dotace. Zahrnuje veškeré služby dotačního managementu projektu.


Poradenství k realizaci dotačních a grantových projektů zahrnuje:

  • Konzultace k zajištění povinné publicity projektu.
  • Metodické vedení při realizaci výběrových řízení dle podmínek stanovených vyhlašovatelem programu.
  • Konzultace ke způsobilosti výdajů včetně odborné konzultace k zaúčtování jednotlivých položek.
  • Metodické vedení v případě provádění změn v projektu.
  • Zpracování monitorovacích zpráv v průběhu realizace projektu.
  • Zpracování závěrečné zprávy po ukončení projektu
  • Zpracování žádosti o platbu.
  • Zpracování monitorovacích zpráv v období udržitelnosti projektu